Regulamin Parkingu

Załącznik do Zarządzenia Zarządcy obiektu z dnia 8 stycznia 2010 r. z późniejszymi zmianami

Godziny funkcjonowania

Godziny funkcjonowania Parkingu Podziemnego

Poniedziałek – Piątek:     6:30 – 23:30

Sobota:                             6.30 - 22.30

Niedziela:                         8:30 – 21:30

Pojazd może wyjechać z parkingu wyłącznie w godzinach jego funkcjonowania, w przeciwnym wypadku będzie musiał pozostać na parkingu do otwarcia parkingu dnia następnego.

Przedmiot umowy

Poprzez przyjęcie kwitu opłaty parkingowej i wjazd na teren parkingu Użytkownik zawiera umową z Zarządcą obiektu Galerii Madison o najem miejsca parkingowego zgodnie z poniższymi warunkami.

Przedmiotem umowy nie jest strzeżenie samochodu ani pozostawianego w nim mienia. Powyższego nie zmienia okoliczność, iż Zarządca prowadzi nadzór parkingu w celu zapobieżenia przypadkom kradzieży i wandalizmu. Czas trwania umowy kończy się wraz z wyjazdem z parkingu.

Cena za parkowanie

  1. Opłata za parkowanie naliczana jest zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe.
  2. Pojazd może zostać zabrany z parkingu tylko po dokonaniu opłaty za parkowanie.
  3. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kasie automatycznej przed wyjazdem z Parkingu. Kasa automatyczna zlokalizowana jest przy wyjściu z Galerii Handlowej na poziomie -1. W przypadku awarii kasy automatycznej użytkownik jest zobowiązany do przedłożenia kwitu opłaty parkingowej przedstawicielowi Zarządcy oraz uiszczenia naliczonej opłaty. Zarządca nie jest zobowiązany, ale jest upoważniony do sprawdzenia uprawnień Użytkownika do kierowania danym pojazdem (przyznanie Zarządcy opisanego wyżej upoważnienia nie zmienia charakteru umowy najmu).

Odpowiedzialność Zarządcy

Zarządca ponosi odpowiedzialność jedynie za szkody wyrządzone Użytkownikom z własnej winy lub z winy osób zatrudnionych przez Zarządcę. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania przedstawicieli Zarządcy o zaistnieniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu, pod rygorem utraty powoływania się  na to, iż szkoda została mu wyrządzona z winy Zarządcy. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom przez innych Użytkowników bądź przez osoby trzecie.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez niego samego i przez osoby mu towarzyszące Zarządcy,  innym Użytkownikom bądź osobom trzecim. Użytkownik ponosi także odpowiedzialność za zawinione przez siebie lub osoby mu towarzyszące szkody lub zanieczyszczenie parkingu. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu, poinformowania przedstawicieli Zarządcy o wyrządzeniu przez siebie albo osoby mu towarzyszące szkody lub o zanieczyszczeniu parkingu.

Warunki użytkowania parkingu

Pojazdy wolno stawiać tylko na zaznaczonych miejscach postojowych lub wskazanych przez przedstawicieli Zarządcy. Jeżeli Użytkownik nie stosuje się do powyższego przepisu, Zarządca jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika bądź też do naliczenia dodatkowej opłaty za zajęcie miejsca (podanej w cenniku).

Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego oraz do wykonywania instrukcji przedstawicieli Zarządcy. Zarządca jest upoważniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego zagrożenia i nie jest obowiązany do uiszczenia z tego tytułu Użytkownikowi jakiegokolwiek odszkodowania.

Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabrania pojazdu z parkingu w godzinach funkcjonowania Parkingu Podziemnego Galerii Madison.

Po zamknięciu parkingu zabranie pojazdu nie jest możliwe. Użytkownik, który nie zabrał pojazdu przed zamknięciem parkingu może odebrać pojazd w dniu następnym w godzinach otwarcia po uiszczeniu opłat określonych w cenniku.

VII. Przepisy bezpieczeństwa:

  • Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
  • Na terenie parkingu wolno jechać z prędkością 10 km/h.
  • Z parkingu nie mogą korzystać użytkownicy samochodów wyposażonych w instalację LPG.
  • Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz wjazdach i wyjazdach zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana wody chłodzącej, paliwa, oleju, jak również zanieczyszczanie parkingu.

Cennik od poniedziałku do soboty:

do 1 godziny – bezpłatnie

KOLEJNE GODZINY:

2 i 3 godzina – po 3 zł/godz.

od 4 do 6 godziny – po 5 zł/godz.

od rozpoczętej 7 godziny – po 10 zł/godz.

Cennik w niedziele:

do 2 godzin bezpłatnie

KOLEJNE GODZINY:

3 i 4 godzina – 3 zł/godz.

od 5 do 7 godziny – po 5 zł/godz.

od rozpoczętej 8 godziny – po 10 zł/godz.

Opłata za zagubiony bilet parkingowy wynosi 50 zł.

Gdańsk, 22.02.2018 r.