Regulamin Karty Stałego Klienta

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji jest firma TFG Asset Management sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gnilnej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000654913 („Organizator”).
 2. Promocja organizowana jest na terenie Galerii Handlowej Madison w Gdańsku przy ul. Rajskiej 10.
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny dla wszystkich osób fizycznych.
 4. Uczestnikami Promocji mogą zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie, stałe zameldowanie w Polsce oraz zamieszkujący na terenie Polski posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Promocja będzie prowadzona przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator może zawiesić lub zakończyć Promocję w każdym czasie, za uprzednim podaniem tego faktu do wiadomości publicznej poprzez Punkt Informacyjnym Galerii w Galerii Handlowej Madison oraz stronę internetową www.madison.gda.pl.
 7. Promocja zostaje wprowadzona na czas nieokreślony poczynając od dnia 10 czerwca 2005r.

II. Zasady otrzymania Karty Stałego Klienta

 1. Karta Stałego Klienta Galerii Handlowej Madison „Karta wiele warta” dystrybuowana jest w poniższy sposób:
 2. Kartę Stałego Klienta otrzymali wszyscy Klienci, którzy wzięli udział w konkursach organizowanych przez Galerię Handlową Madison m.in. „Zrobiłem to dla pieniędzy”, „Megapromocje”, „Konkurs Urodzinowy”, i wypełnili kupony konkursowe w sposób właściwy i prawdziwy,
 3. Kartę Stałego Klienta może otrzymać każdy Klient, który:

a) weźmie udział w różnego rodzaju zabawach, promocjach i konkursach organizowanych przez TFG Asset Managements Sp. z o.o., o ile ich regulaminy będą tak stanowić,

b) dokona zakupów w salonach Galerii Handlowej Madison, w dowolnym okresie, na łączną kwotę minimum 500 pln, okaże dowody zakupów (paragony lub faktury), wypełni formularz oraz odbierze Kartę Stałego Klienta w biurze TFG Asset Management Sp. z o.o. przy ul. Gnilnej 2 w Gdańsku (piętro 3).

III. Korzyści wynikające z posiadania Karty Stałego Klienta

 1. Karta Stałego Klienta upoważnia do otrzymania rabatów w salonach biorących udział w Promocji,
 2. Listę salonów biorących udział w Promocji wraz z przyznanymi rabatami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu – załącznik ten będzie aktualizowany zgodnie z deklaracjami salonów znajdujących się w GH Madison odnośnie uczestnictwa w programie Karta Stałego Klienta.

IV. Ustalenia dodatkowe

 1. Rabatem z tytułu posiadania Karty Stałego Klienta nie są objęte:

a) towary sprzedawane w cenach promocyjnych,

b) towary przecenione w ramach wyprzedaży posezonowej

c) rabatu nie można sumować z innymi akcjami promocyjnymi i przysługującymi Klientowi z tytułu innych rabatów (na przykład płatność kartą Citibanku Handlowego).

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny do wglądu na stronie www.madison.gda.pl oraz w biurze TFG Asset Management Sp. z o.o. przy ul. Gnilnej 2 w Gdańsku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego przedstawienia do wiadomości publicznej na stronie www.madison.gda.pl oraz w biurze TFG Asset Management Sp. z o.o. przy ul. Gnilnej 2 w Gdańsku.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Organizatora Promocji.

Gdańsk, 31 stycznia 2019 r.