Regulamin Warsztatów Rozwojowych „Kobieta w Centrum”

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:
  1. „Organizator Warsztatów” - TFG Asset Management sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-847) przy ul. Gnilnej 2, zarządca Galerii Handlowej Madison
  2. „Partner” – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, działająca na zlecenie Organizatora, zaangażowana finansowo, organizacyjnie i merytorycznie w realizację Programu Warsztatów na zasadach przewidzianych odrębną Umową
  3. „Program Warsztatów” – program realizowany w okresie od lutego do listopada 2019 w cyklu miesięcznym (w każdy miesiącu jedne spotkanie warsztatowe) przez Partnera pod wspólną nazwą „Warsztaty Rozwojowe – Kobieta w Centrum”, na zasadach określonych w poniższym Regulaminie
  4. „Regulamin Warsztatów” – niniejszy regulamin, określający warunki i zasady udziału, harmonogram warsztatów, tematykę, dostępny na stronie Organizatora tj.: www.madison.gda.pl
  5. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Warsztatach, która wyraziła chęć udziału w Warsztatach poprzez rejestrację udziału na stronie www.madison.gda.pl zgodnie z procedurą rejestracji wskazaną na stronie internetowej Galerii Madison
  6. „Warsztaty Rozwojowe”  - cykl spotkań dla kobiet, realizowanych przez Partnera na zlecenie Organizatora na terenie Galerii Handlowej Madison, zgodnie z Harmonogramem warsztatów
  7. „Strona internetowa” – oficjalna strona internetowe Galerii Handlowej Madison www.madison.gda.pl, poprzez którą Uczestnik dokonuje rejestracji na Warsztaty
  8. „Partner medialny” – Magazyn Kobiet PL A. Kulinkowska sp. k. - wydawca Magazynu Kobiet „Mademoiselle”, z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3B, partner działający na mocy porozumienia z Organizatorem w zakresie świadczenia usług Patronatu Medialnego nad Warsztatami.  

§ 2
Warunki uczestnictwa

 1. W warsztatach udział mogą brać osoby, które:
  1. Dokonały rejestracji udziału za pośrednictwem Strony Internetowej Galerii Madison
  2. Zaakceptowały zgody wynikające z warunków udziału w Warsztatach
  3. Są pełnoletnie
 2. W celu rejestracji udziału w Warsztatach, należy wejść na stronę www.madison.gda.pl i kliknąć na baner główny z grafiką informującą o Warsztatach. Nastąpi wówczas przekierowanie do formularza rejestracji udziału w warsztatach. Aby dokonać poprawnej rejestracji, uczestnik powinien wypełnić formularz rejestracji, postępując zgodnie z instrukcja widoczną z poziomu formularza.
 3. O poprawnej rejestracji udziału w Warsztatach Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości email wysyłanej automatycznie przez serwer strony internetowej www.madison.gda.pl na adres poczty elektronicznej podanej przez Uczestnika w trakcie rejestracji udziału.
 4. Liczba uczestników biorących udział w Warsztatach jest ograniczona. O uczestnictwie w Warstwach decyduje kolejność zgłoszeń. O dostępności miejsc na każde ze spotkań warsztatowych Uczestnik zostanie powiadomiony podczas próby rejestracji na każde ze spotkań Warsztatowych na stronie www.madison.gda.pl.
 5. Zarejestrowany Uczestnik może skorzystać z prawa rezygnacji udziału w Warsztatach wysyłając wiadomość e-mail na adres: warsztaty@madison.gda.pl informację o rezygnacji. Wówczas pula wolnych miejsc na udział w Warsztatach powiększy się o takie miejsce.

§ 3
Obowiązki Uczestnika

 1. Zarejestrowany Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania Regulaminu Warsztatów
  2. W przypadku korzystania podczas Warsztatów z mienia Organizatora lub/i Partnera – do dbania o takie mienie i korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
  3. Umożliwienia wykonywania zdjęć przez Organizatora lub jego partnerów podczas warsztatów Uczestnikom, którzy wyrazili pisemną zgodne na takie zdjęcia
  4. Powstrzymywania się w trakcie trwania warsztatów od:
   • wszelkich działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów, usług lub podmiotów, które nie zostały wskazane lub dostarczone przez Organizatora i/lub jego Partnerów
   • wygłaszania wypowiedzi naruszających prawo lub dobra osobiste Organizatora, partnerów, innych uczestników Warsztatów, osób i podmiotów trzecich, Wszelkich działań, które mogłyby ingerować w przebieg Warsztatów w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

§ 4
Warsztaty

 1. Warsztaty odbywać się będą na terenie Galerii Handlowej Madison w Gdańsku przy ul. Rajskiej 10, w strefie warsztatowej wskazanej przez Organizatora, zgodnie z przygotowanym przez Partnera programem oraz zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Udział Uczestników w Warsztatach jest nieodpłatny.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w warsztatach.
 4. Celami warsztatów, przy których realizacji zobowiązują się współdziałać Organizator, Partnerzy i Uczestnicy są:
  1. Popularyzacja zagadnień związanych z m.in. zdrowym trybem życia, wizerunkiem i możliwościami jego zmiany, coachingiem i rozwojem osobistym, edukacją w dziedzinie zdrowia, urody, pielęgnacji i świadomości kobiet.
 5. W ramach warsztatów Uczestnicy będą mogli uczestniczyć między innymi w bezpłatnych wykładach i zajęciach z przedstawicielami Organizatora i Partnerów  oraz będą mieli zapewnioną możliwość uzyskania informacji na temat usług i świadczeń wchodzących w zakresie wykonywanej przez Organizatora oraz Partnerów działalności.
 6. Organizator może wykluczyć danego Uczestnika od dalszego uczestnictwa w Warsztatach w przypadku naruszenia przez niego zasad określonych w Regulaminie.
 7. Uczestnicy w przypadku korzystania z mienia Organizatora i/lub jego Partnerów ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie lub /i zniszczenie tego mienia.
 8. Organizator może zakończyć Warsztaty w każdym czasie z ważnych przyczyn a w szczególności w przypadku:
  1. zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Partnera
  2. wycofania się Partnera z uczestnictwa w Warsztatach
  3. wykluczenia przez Organizatora większości uczestników od dalszego udziału w Warsztatach z przyczyn wskazanych w Regulaminie
  4. zaistnienia zdarzeń zewnętrznych, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec z odpowiednim wyprzedzeniem

§ 5
Ochrona Danych Osobowych

Wzięcie udziału w Warsztatach jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników Warsztatów jest: TFG Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gnilnej 2 w Gdańsku (80-847). Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa / zawartych umów / na podstawie udzielonej zgody lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz dla których podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu bądź dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, w szczególności w celu realizacji celu marketingowego. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych w zakresie w jakim zostało to określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny by wziąć udział w Promocji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 6
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Warsztatów pozostaje do wglądu na stronie internetowej Organizatora tj. www.madison.gda.pl oraz w siedzibie Organizatora tj. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 2.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Uczestników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Partnerów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikowania niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu będzie zaznaczona w jego treści oraz dostępna na www.madison.gda.pl
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 30.11.2020r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Harmonogram Warsztatów:

Data warsztatu

Tytuł warsztatu

Prowadzący

27 luty 2020

czwartek

16:30 – 20:30

Jak zadbać o domowy budżet?

Warsztat pomoże poznać osobiste przekonania na temat pieniędzy i wyeliminować te, które nie wspierają w dbałości o sytuację finansową i
stan konta. Pozwoli też znaleźć swoją motywację wolności finansowej oraz poznać najprostszą i najskuteczniejszą metodę zarządzania pieniędzmi przydatną każdemu bez względu na to ile zarabia i ile wydaje.
Uczestniczki poznają przepis na wolność finansową i sporządzą swój własny budżet domowy.

Marzena Śmigielska

26 marca 2020

czwartek

Godz. 16:30 – 20:30

Poczuj się i bądź sobą nie tylko na wiosnę

Jak twój indywidualny styl może współgrać z twoją osobowością w zależności o pory , dnia wieku i okoliczności ? Na te i inne pytania
odpowiemy Ci podczas kobiecego spotkania na którym dowiesz się:
Jak dobierać stylizacje do twojej sylwetki. 
Jak stosować triki stylistyczne aby wyglądać młodo, atrakcyjnie i dynamicznie.
Jak mądrze robić zakupy?
Co powinno znaleźć się w szafie każdej kobiety?
Jak za pomocą stroju dodać sobie pewności siebie w sytuacjach zawodowych.
Podczas spotkania będzie czas na krótką analizę sylwetki oraz długie rozmowy o kobiecości.

Agnieszka Martyna

25 kwiecień 2020

sobota

Godz. 13:00 – 16:30

Zarządzanie stresem TRE.

TRE to opracowana przez dr David'a Berceli'ego metoda, która poprzez sekwencję ćwiczeń pomaga uwolnić z organizmu nadmiar napięć i bólów będących skutkiem permanentnego STRESU. Ideą TRE jest sięgnięcie po atawistyczny odruch jakim jest drżenie.
Dzięki udziałowi w warsztacie uczestniczki zyskają wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z napięciami, wzmocnią siebie, poczują
proces zdrowienia i znajdą własne sposoby na radzenie sobie ze stresem.

Zajęcia będą się odbywały w klubie fitness Calypso, prosimy o przyjście w stroju nie ograniczającym ruchów.

Dodatkowo będą prowadzone zajęcia z jogi przez wykwalifikowanego trenera z klubu Calypso. 

Magdalena Kwaśniewska - Tafel

28 maj 2020

czwartek

Godz. 16:30 – 20:30

Coś dla ciała - co z tą dietą?

Warsztaty kulinarno dietetyczne.

Aleksandra Dejewska

27 czerwiec 2020

sobota

Godz. 13:00 – 16:30

Medytacja proste sposoby dla początkujących.

Medytacja jest sztuką skupiania uwagi i trwania w stanie głębokiego skupienia. Medytacja relaksuje i wprawia w dobry nastrój, zwiększa
odporność organizmu, wyostrza i oczyszcza umysł i sprawia, że ludzie są szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia.
Warsztat prowadzony dla osób początkujących, z prostymi pierwszymi praktykami, dzięki którym można w warunkach domowych
pogłębiać procesy medytacyjne i korzystać z jej dobrodziejstw.

 

Zajęcia będą się odbywały w klubie fitness Calypso, prosimy o przyjście w stroju nie ograniczającym ruchów.

Dodatkowo będą prowadzone zajęcia z jogi przez wykwalifikowanego trenera z klubu Calypso. 

Monika Godzińska

30 lipiec 2020

czwartek

Godz. 16:30 – 20:30

Points of You warsztat pewności siebie.

Pokochaj siebie warsztat budowania pewności siebie i samoświadomości z użyciem metody Points Of You prowadzony przez psycholożkę i certyfikowanego trenera w tej metodzie.

Małgorzata Aszyk

29 sierpień 2020

sobota

Godz. 13:00 – 16:30

Coś dla ciała warsztaty prawidłowego ruchu.

W codziennej rutynie często zapominamy o dbaniu o nasze ciała. Tymczasem nie trzeba wykonywać skomplikowanych ćwiczeń, aby nie
doprowadzić do problemów z kręgosłupem, kolanami czy barkami. Wystarczy zadbać o prawidłową pozycję przy wykonywaniu
codziennych czynności.
Warsztaty, dzięki którym uczestniczki poznają proste metody i ćwiczenia, aby utrzymać swój organizm w wysokiej sprawności prowadzone przez fizjoterapeutkę.

 

Zajęcia będą się odbywały w klubie fitness Calypso, prosimy o przyjście w stroju nie ograniczającym ruchów.

Dodatkowo będą prowadzone zajęcia treningu funkcjonalnego przez wykwalifikowanego trenera z klubu Calypso. 

Monika Sielicka

24 wrzesień 2020

czwartek

Godz. 16:30 – 20:30

Siła negocjacji jak rozmawiać, aby otrzymać to, co jest Ci potrzebne?

 

Proste i szybkie sposoby zbudowania dobrej pozycji negocjacyjnej w osiąganiu swoich celów.

Warsztat dla początkujących prowadzony przez praktyka biznesu i trenera negocjacji i komunikacji.

Jowita Spychalska

29 październik 2020

czwartek

godz. 16:30 – 20:30

Automotywacja.

Co zrobić, by zacząć działać i w jaki sposób utrzymać odpowiedni stan automotywacji do osiągania swoich celów?
Warsztat o małych krokach, nagradzaniu siebie i korzystaniu z pomocy zewnętrznej w taki sposób, aby się chciało chcieć!

Anna Flis

26 listopad 2020

czwartek

Godz. 16:30 – 20:30

Zbuduj swoją mapę marzeń!

Mapa Marzeń, inaczej nazywana również Tablicą Marzeń to wspaniały i niezwykle skuteczny sposób na wizualne przedstawienie
naszych planów, marzeń, celów i pragnień na najbliższy okres.. Pozwala na przeniesienie naszych marzeń na…. kartkę papieru za
pomocą dowolnej techniki: rysowania, malowania, wklejania wycinków gazet czy kolażu. Stworzenie osobistej mapy daje dużo radości i każdy powinien ją stworzyć dla siebie na dany rok. To swoista umowa z losem. 

 

Dzięki mapie marzeń:
• stworzysz niesamowicie skuteczne narzędzie do realizacji swoich marzeń, dzięki czemu zaczną się one spełniać jedno po drugim
• zdobędziesz bezcenną wiedzę o dokładnym sprecyzowaniu swoich celów
• zdobędziesz motywację do działania i zmian w swoim życiu


Podczas warsztatów:
• zintegrujesz się i nawiążesz nowe kontakty z ludźmi podobnymi do Ciebie
• Stworzysz własną spersonalizowaną Mapę Marzeń, którą zabierzesz do domu

Marzena Śmigielska