Regulamin Warsztatów Rozwojowych „Kobieta w Centrum”

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu użyte poniżej określenia oznaczają:
  1. „Organizator Warsztatów” - TFG Asset Management sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-847) przy ul. Gnilnej 2, zarządca Galerii Handlowej Madison
  2. „Partner” – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, działająca na zlecenie Organizatora, zaangażowana finansowo, organizacyjnie i merytorycznie w realizację Programu Warsztatów na zasadach przewidzianych odrębną Umową
  3. „Program Warsztatów” – program realizowany w okresie od lutego do listopada 2019 w cyklu miesięcznym (w każdy miesiącu jedne spotkanie warsztatowe) przez Partnera pod wspólną nazwą „Warsztaty Rozwojowe – Kobieta w Centrum”, na zasadach określonych w poniższym Regulaminie
  4. „Regulamin Warsztatów” – niniejszy regulamin, określający warunki i zasady udziału, harmonogram warsztatów, tematykę, dostępny na stronie Organizatora tj.: www.madison.gda.pl
  5. „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Warsztatach, która wyraziła chęć udziału w Warsztatach poprzez rejestrację udziału na stronie www.madison.gda.pl zgodnie z procedurą rejestracji wskazaną na stronie internetowej Galerii Madison
  6. „Warsztaty Rozwojowe”  - cykl spotkań dla kobiet, realizowanych przez Partnera na zlecenie Organizatora na terenie Galerii Handlowej Madison, zgodnie z Harmonogramem warsztatów
  7. „Strona internetowa” – oficjalna strona internetowe Galerii Handlowej Madison www.madison.gda.pl, poprzez którą Uczestnik dokonuje rejestracji na Warsztaty
  8. „Partner medialny” – Magazyn Kobiet PL A. Kulinkowska sp. k. - wydawca Magazynu Kobiet „Mademoiselle”, z siedzibą w Gdańsku (80-386), przy ul. Lęborskiej 3B, partner działający na mocy porozumienia z Organizatorem w zakresie świadczenia usług Patronatu Medialnego nad Warsztatami.  

§ 2
Warunki uczestnictwa

 1. W warsztatach udział mogą brać osoby, które:
  1. Dokonały rejestracji udziału za pośrednictwem Strony Internetowej Galerii Madison
  2. Zaakceptowały zgody wynikające z warunków udziału w Warsztatach
  3. Są pełnoletnie
 2. W celu rejestracji udziału w Warsztatach, należy wejść na stronę www.madison.gda.pl i kliknąć na baner główny z grafiką informującą o Warsztatach. Nastąpi wówczas przekierowanie do formularza rejestracji udziału w warsztatach. Aby dokonać poprawnej rejestracji, uczestnik powinien wypełnić formularz rejestracji, postępując zgodnie z instrukcja widoczną z poziomu formularza.
 3. O poprawnej rejestracji udziału w Warsztatach Uczestnik zostanie powiadomiony w formie wiadomości email wysyłanej automatycznie przez serwer strony internetowej www.madison.gda.pl na adres poczty elektronicznej podanej przez Uczestnika w trakcie rejestracji udziału.
 4. Liczba uczestników biorących udział w Warsztatach jest ograniczona. O uczestnictwie w Warstwach decyduje kolejność zgłoszeń. O dostępności miejsc na każde ze spotkań warsztatowych Uczestnik zostanie powiadomiony podczas próby rejestracji na każde ze spotkań Warsztatowych na stronie www.madison.gda.pl.
 5. Zarejestrowany Uczestnik może skorzystać z prawa rezygnacji udziału w Warsztatach wysyłając wiadomość e-mail na adres: warsztaty@madison.gda.pl informację o rezygnacji. Wówczas pula wolnych miejsc na udział w Warsztatach powiększy się o takie miejsce.

§ 3
Obowiązki Uczestnika

 1. Zarejestrowany Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do:
  1. Przestrzegania Regulaminu Warsztatów
  2. W przypadku korzystania podczas Warsztatów z mienia Organizatora lub/i Partnera – do dbania o takie mienie i korzystanie z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem
  3. Umożliwienia wykonywania zdjęć przez Organizatora lub jego partnerów podczas warsztatów Uczestnikom, którzy wyrazili pisemną zgodne na takie zdjęcia
  4. Powstrzymywania się w trakcie trwania warsztatów od:
   • wszelkich działań reklamowych lub promocyjnych jakichkolwiek towarów, usług lub podmiotów, które nie zostały wskazane lub dostarczone przez Organizatora i/lub jego Partnerów
   • wygłaszania wypowiedzi naruszających prawo lub dobra osobiste Organizatora, partnerów, innych uczestników Warsztatów, osób i podmiotów trzecich, Wszelkich działań, które mogłyby ingerować w przebieg Warsztatów w sposób sprzeczny z prawem, treścią Regulaminu lub w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

§ 4
Warsztaty

 1. Warsztaty odbywać się będą na terenie Galerii Handlowej Madison w Gdańsku przy ul. Rajskiej 10, w strefie warsztatowej wskazanej przez Organizatora, zgodnie z przygotowanym przez Partnera programem oraz zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Udział Uczestników w Warsztatach jest nieodpłatny.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, rekompensata, świadczenie niepieniężne za udział w warsztatach.
 4. Celami warsztatów, przy których realizacji zobowiązują się współdziałać Organizator, Partnerzy i Uczestnicy są:
  1. Popularyzacja zagadnień związanych z m.in. zdrowym trybem życia, wizerunkiem i możliwościami jego zmiany, coachingiem i rozwojem osobistym, edukacją w dziedzinie zdrowia, urody, pielęgnacji i świadomości kobiet.
 5. W ramach warsztatów Uczestnicy będą mogli uczestniczyć między innymi w bezpłatnych wykładach i zajęciach z przedstawicielami Organizatora i Partnerów  oraz będą mieli zapewnioną możliwość uzyskania informacji na temat usług i świadczeń wchodzących w zakresie wykonywanej przez Organizatora oraz Partnerów działalności.
 6. Organizator może wykluczyć danego Uczestnika od dalszego uczestnictwa w Warsztatach w przypadku naruszenia przez niego zasad określonych w Regulaminie.
 7. Uczestnicy w przypadku korzystania z mienia Organizatora i/lub jego Partnerów ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie lub /i zniszczenie tego mienia.
 8. Organizator może zakończyć Warsztaty w każdym czasie z ważnych przyczyn a w szczególności w przypadku:
  1. zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Partnera
  2. wycofania się Partnera z uczestnictwa w Warsztatach
  3. wykluczenia przez Organizatora większości uczestników od dalszego udziału w Warsztatach z przyczyn wskazanych w Regulaminie
  4. zaistnienia zdarzeń zewnętrznych, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec z odpowiednim wyprzedzeniem

§ 5
Ochrona Danych Osobowych

Wzięcie udziału w Warsztatach jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników Warsztatów jest: TFG Asset Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Gnilnej 2 w Gdańsku (80-847). Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa / zawartych umów / na podstawie udzielonej zgody lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz dla których podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu bądź dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, w szczególności w celu realizacji celu marketingowego. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych w zakresie w jakim zostało to określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny by wziąć udział w Promocji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 6
Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Warsztatów pozostaje do wglądu na stronie internetowej Organizatora tj. www.madison.gda.pl oraz w siedzibie Organizatora tj. w Gdańsku przy ul. Gnilnej 2.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Uczestników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania ze strony Partnerów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość modyfikowania niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu będzie zaznaczona w jego treści oraz dostępna na www.madison.gda.pl
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2019r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Harmonogram Warsztatów:

Data warsztatu

Tytuł warsztatu

Prowadzący

28 luty 2019

16:30 – 20:30

Aby chciało się chcieć - sprawdź swoje DNA Motywacyjne.

 1. Poznaj swoje DNA motywacyjne.
 2. Zwiększ swoją samoświadomości na temat budowania motywacji własnej i motywacji innych oraz o tym, jak kierować własnym nastawieniem.
 3. Poznaj swoje motywatory i demotywatory oraz zastanów się, jak realizować swoje cele.
 4. Ograj zmianę! Zagraj z nami w „chce mi się”.

Anna Flis

28 marzec 2019

Godz. 16:30 – 20:30

Zostań mistrzynią asertywności – jak to zrobić?

 1. Co to jest ta asertywność i czym różnią się zachowania asertywne od uległych i od agresywnych?
 2. Jak budować asertywną postawę z wykorzystaniem 5 praw Fensterheima i praw w sytuacjach społecznych.
 3. Jak komunikować się asertywnie.
 4. Jak wykorzystać techniki wspierające ćwiczenie zachowań asertywnych, m.in. stawianie i obrona własnych granic, radzenie sobie z oceną, komunikat JA nastawiony na zmianę, czy metoda zdartej płyty.

Jowita Spychalska

25 kwiecień 2019

Godz. 16:30 – 20:30

Piękna na co dzień, warsztaty z kolorystyki oraz makijażu.

Będzie to spotkanie z modą oraz wizażem, które poprowadzi osobista Izabela Jurczak - makijażystka.

Spotkanie będzie podzielone na 3 bloki:

 1. Na początku był kolor (wstęp do analizy kolorystycznej i stylistycznej)
 2. Makijaż dzienny i biznesowy (podstawowe różnice , triki i ciekawostki)
 3. Co w szafie piszczy (podstawa szafy, przegląd, zakupy).

Izabela Jurczak

30 maj 2019

Godz. 16:30 – 20:30

Poczuj się i bądź  Sobą  - Jak tworzyć stylizacje dopasowane do naszej sylwetki w życiu codziennym, zawodowym i towarzyskim.

Jak twój indywidualny styl może współgrać z twoją osobowością w zależności o pory , dnia wieku i okoliczności ? Na te i inne pytania odpowiemy Ci podczas kobiecego spotkania na którym dowiesz się:

 1. Jak dobierać  stylizacje do twojej sylwetki.
 2. Jak stosować triki stylistyczne aby wyglądać  młodo, atrakcyjnie i dynamicznie
 3. Jak mądrze robić zakupy
 4. Co powinno znaleźć się w szafie każdej kobiety
 5. Jak za pomocą stroju dodać sobie pewności siebie w sytuacjach zawodowych.

Podczas spotkania będzie czas na krótką analizę sylwetki oraz długie rozmowy o kobiecości.

Agnieszka Martyna

27 czerwiec 2019

Godz. 16:30 – 20:30

Budowanie pewności siebie w życiu i biznesie.

Budowanie pewności siebie to proces, który trwa. Zaczynamy od weryfikacji tego co dziś mamy, co powinnyśmy wyrzucić lub przejrzeć na nowo. 

 1. Jeśli chcesz zatrzymać się na chwilę i na nowo określić swój cel czy kierunek działania, spojrzeć na swoje życie prywatne i cele zawodowe z lotu ptaka, wówczas ten warsztat jest dla Ciebie.
 2. W sytuacji, gdy rozpoczynamy nowy projekt bierzemy kartkę i długopis rysujemy szkic. Podczas pracy warsztatowej wykonamy koło życia i przećwiczymy kilka podstawowych narzędzi, które będą pomagały Nam zbudować pewność siebie.
 3. Wypracujemy zasoby w każdym z obszarów, dzięki którym zdecydowanie łatwiej będzie można osiągnąć swoje cele.

Joanna Rek -Faber

25 lipiec 2019

Godz. 16:30 – 20:30

Masz problem? My mamy metody budowania rozwiązań!

 1. Jak rozmawiać z innymi ludźmi o różnych stylach komunikacyjnych i prowadzić do wspólnych rozwiązań?
 2. Co zrobić, aby wydarzał się cud w kontaktach z ludźmi i w ważnych dla nas obszarach?
 3. Jak zaplanować wdrażanie rozwiązań przy wykorzystaniu techniki skalowania?
 4. I ostatecznie, jak docenić siebie i innych? – bo pewność siebie jest bardzo istotna.

Jowita Spychalska

29 sierpień 2019

Godz. 16:30 – 20:30

Jak zbudować markę osobistą? Wizerunek pracownika w mediach społecznościowych – LinkedIn i nie tylko.

1. Marka osobista TY

2. Co o Tobie "mówi" internet?

3. Architektura marki osobistej.

4. Jak zbudować markę osobistą - najskuteczniejsze narzędzia i metody.

5. Jak wykorzystać media społecznościowe do komunikacji i promocji marki osobistej.

Izabela Wołyniec -Sobczak

26 wrzesień 2019

Godz. 16:30 – 20:30

O szukaniu wymarzonej pracy wraz CV i rozmową kwalifikacyjną.

 1. Moje mocne strony, czyli szukanie pracy zaczynam od siebie.
 2. 3 kroki do dobrej prezentacji: treść, forma, dostarczenie (delivery) – czyli podstawy tworzenia narracji i prezentacji.
 3. Autoprezentacja – postawa, emisja głosu, wyrazistość mowy.
 4. 7 grzechów głównych komunikacji
 5. 5 sposobów na paraliżujący stres.
 6. Jak nie sabotować własnego sukcesu na rozmowie kwalifikacyjnej  - od dress code do savoir vivre.
 7. Canva, enhancv, eurocv – narzędzia do tworzenia atrakcyjnego CV.

Dominika Rossa

31 październik 2019

godz. 16:30 – 20:30

Zarządzanie sobą w czasie.

„To co najważniejsze, nie może być na łasce tego, co mniej ważne” J.W Goethe

 1. 5 technik zarządzania sobą w czasie, w tym: macierz Eisenhowera i zasada Pareto.
 2. Kategorie na co poświęcamy czas, w tym złodzieje czasu.
 3. Skuteczne delegowanie zadań.
 4. Codzienne planowanie i błędy w planowaniu.
 5. Najczęstsze błędy w zarządzaniu sobą w czasie.

Marzena Śmigielska

28 listopad 2019

Godz. 16:30 – 20:30

Jak wyznaczać cele i wytrwać w nich?

Jak często udaje Ci się zrealizować swoje postanowienia noworoczne? I czy w ogóle należy je robić?

Zapraszamy do pracy nad swoimi celami życiowymi. Nasza Ambasadorka Sukces To Ja fundacji Sukces Pisany Szminką podpowie:

 1. Jak w ogóle planować swoje cele?
 2. Jak je realizować po łyżeczce, ponieważ tak można zjeść nawet największego słonia.
 3. Jak wyjaśniać innym, że Twoje cele są w tym momencie priorytetowe dla Ciebie?

Anna Flis