Regulamin "Masz to na widelcu" w Galerii Madison

REGULAMIN PROMOCJI „Masz to na widelcu”

Edycja SIERPIEŃ 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji pod nazwą „Masz to na widelcu” zwanej dalej Promocją jest TFG Asset Management sp. z o.o. siedzibą w Gdańsku, ul. Gnilnej 2, 80-847 Gdańsk, zarządca Galerii Handlowej Madison w Gdańsku, zwany dalej ORGANIZATOREM.
 2. Promocja odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego.     
 3. W Promocji nie mogą uczestniczyć:
  1. pracownicy Organizatora
  2. pracownicy administracji Galerii Handlowej Madison w Gdańsku
  3. pracownicy wszystkich punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie GH Madison
  4. pracownicy serwisów: sprzątającego oraz ochrony obiektu
 4. Miejsce Promocji: Galeria Handlowa Madison (zwane dalej „GH Madison”) w Gdańsku przy ul. Rajskiej 10.
 5. Czas trwania Promocji:

- 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia – XVIVI edycja  

Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu Promocji lub jej przedłużenia o następne okresy promocyjne. Godziny trwania Promocji: 12:00 – 18:00.

 1. Promocja zorganizowana jest dla Klientów Galerii (zwanych dalej Uczestnikiem Promocji). Uczestnikiem Promocji staje się każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, która dokona zakupów w GH Madison w terminach określonych powyżej w pkt. 5 Regulaminu i przystąpi do Promocji zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu Promocji.
 2. Klient GH Madison za dokonanie zakupów w trakcie trwania Promocji może otrzymać nagrodę  na warunkach określonych w dalszej części regulaminu.

NAGRODY W PROMOCJI

 1. Informacje o Promocji umieszczone są w serwisie www.madison.gda.pl.
 2. Nagrodami w Promocji są vouchery o wartości 15,00 PLN każdy (słownie: piętnaście złotych 00/100 groszy), na dowolny produkt z oferty CRAZY BUBBLE Galerii Madison w formie i terminie określonym na voucherze.
 3. Uczestnik Promocji, który odebrał Nagrodę w formie vouchera może skorzystać z oferty gastronomicznej określonej na voucherze do wartości 15,00 zł. W przypadku wybrania oferty o wartości niższej niż 15,00 zł, Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu różnicy kwoty wybranej oferty od wartości vouchera. Uczestnik Promocji może dokonać wyboru oferty przekraczającej wartość vouchera dopłacając w punkcie gastronomicznym określonym na voucherze, różnicę pomiędzy wartością wybranej oferty a wartością vouchera.
 4. Zgodnie z intencją Organizatora Promocji, punkty gastronomiczne w ramach kolejnych edycji Promocji będą się zmieniać.
 5. Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Łączna liczba voucherów dystrybuowanych podczas Promocji to 250 sztuk (słownie: dwieście pięćdziesiąt sztuk), po 50 sztuk na każdy dzień w przedziałach godzinowych:

12:00 – 13:00 – 8 szt.

13:00 – 14:00 – 8 szt.

14:00 – 15:00 – 8 szt.

15:00 – 16:00 – 8 szt.

16:00 – 17:00 – 8 szt.

17:00 – 18:00 – 10 szt.

7. Nagrody przyznawane w Promocji są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art 21 ust. 68 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PROMOCJI

 1. Nagrody w Promocji można zdobywać dokonując w czasie trwania Promocji zakupów w lokalach handlowych, gastronomicznych i usługowych GH Madison na łączną kwotę minimum 100,00 zł brutto, na maksymalnie 2 (słownie: dwóch) paragonach.
 2. Zakupów objętych Promocją, można dokonywać we wszystkich lokalach handlowych, gastronomicznych i usługowych zlokalizowanych na terenie GH Madison, z wyłączeniem Kantoru, w okresach określonych w pkt. 5 działu Postanowienia Ogólne.
 3. Wartość zakupów, określona na podstawie otrzymanych paragonów lub faktur na kwoty niższe niż 100,00 zł brutto sumują się.
 4. Paragony lub faktury będące podstawą otrzymania nagrody muszą potwierdzać dokonanie zakupów w czasie obowiązywania Promocji.
 5. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie dowodu/dowodów zakupu na kwotę min. 100 zł brutto w Punkcie Obsługi Promocji znajdującym się na parterze GH Madison w czasie trwania Promocji oraz potwierdzenie odbioru Nagrody. Wielokrotność wartości minimalnej zakupu nie upoważnia do odbioru większej ilości Nagród (Uczestnik Promocji może odebrać danego dnia Promocji tylko jedną Nagrodę). 
 6. Odbiór nagrody jest możliwy tylko i wyłącznie w terminach określonych w punkcie 5 działu Postanowienia Ogólne.
 7. Każdy paragon lub faktura VAT będąca potwierdzeniem dokonania zakupów przed otrzymaniem Nagrody zostanie na odwrocie oznaczony w Punkcie Obsługi Promocji specjalną pieczęcią, aby uniknąć możliwości ich ponownego wykorzystania.
 8. Punkt Obsługi Promocji znajduje się na parterze GH Madison, przy wejściu głównym.
 9. Liczba nagród jest ograniczona do 200 pojedynczych voucherów w ramach  jednej edycji wymienionej w pkt. 5 działu Postanowienia Ogólne. O przyznaniu Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń do Punktu Obsługi Promocji.
 10. Za zakupy dokonane w czasie trwania Promocji, nagrody można odbierać w poniższych terminach i pulach:

- 3, 10, 17, 24, 31 sierpnia w godzinach 12:00 – 18:00 w poniższych pulach:

12:00 – 13:00 – 8 szt.

13:00 – 14:00 – 8 szt.

14:00 – 15:00 – 8 szt.

15:00 – 16:00 – 8 szt.

16:00 – 17:00 – 8 szt.

17:00 – 18:00 – 10 szt.

11. W przypadku, kiedy pula nagród w danym dniu pozostanie niewykorzystana – pozostałe nagrody zostaną dodane do puli nagród przewidzianych do dystrybucji w kolejnym terminie danej edycji Promocji wskazanej w punkcie 5 działu Postanowienia Ogólne.

12. W przypadku liczby Uczestników większej od liczby dostępnych nagród w ramach danej edycji, o jej przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń do Punktu Obsługi Promocji. W przypadku liczby Uczestników mniejszej niż dostępna pula Nagród przechodzą one na własność Organizatora.

13. GH Madison ma prawo unieważnić otrzymaną Nagrodę, jeśli zapisana kwota została zdobyta przez Uczestnika na podstawie paragonu za zakupy, które zostały następnie zwrócone Sprzedawcy.

14. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest potwierdzenie przez Uczestnika Promocji odbioru Nagrody w formie złożenia podpisu na formularzu odbioru Nagród.

15. Za podstawę przyznania Nagrody w postaci voucherów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie zakupów przez Klienta potwierdzone paragonem lub fakturą VAT.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest: TFG Asset Management sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Gnilnej 2 w Gdańsku. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa / zawartych umów / na podstawie udzielonej zgody lub na bazie usprawiedliwionego interesu administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, realizacji umów zawartych z kontrahentami oraz dla których podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu bądź dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, w szczególności w celu realizacji celu marketingowego. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane: przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych w zakresie w jakim zostało to określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w prawach ochrony danych osobowych. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, jednakże niezbędny by wziąć udział w Promocji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie drogą pocztową na adres Organizatora do dnia 31.08.2022r. O przyjęciu reklamacji decyduje data otrzymania korespondencji.                       
 2. Do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji powołana zostanie dwuosobowa komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, której decyzje będą ostateczne.
 3. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona drogą korespondencyjną o podjętej decyzji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Akcji jednocześnie wyraża zgodę na wszystkie zapisy regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Akcji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili publikacji na stronie, o której mowa w punkcie następnym.
 3. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej Galerii Madison tj. www.madison.gda.pl.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Promocje nie łączą się z innymi akcjami Promocyjnymi trwającymi w tym samym czasie na terenie Galerii Madison.

Gdańsk, 07.01.2021r., z późniejszą zmianą 26.01.2021.; 25.02.2021r; ; 22.04.2021 r.; 21.05.2021 r.; 28.06.2021 r.; 16.07.2021 r, 27.08.2021 r.; 28.09.2021r., 27.10.2021 r., 25.11.2021 r.; 23.12.2021 r., 26.01.2022r.; 23.02.2022 r., 31.03.2022 r.; 27.04.2022r.; 24.05.2022 r. ; 29.06.2022 r.; 28.07.2022 r